הגבלת אחריות

אין לראות באמור באתר זה משום יעוץ אישי או כל סוג יעוץ אחר; לשם כך על הלקוח/ה להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלו/ה.
מובהר ומוסכם מראש, כי אין בשימוש באתר, על ידי הלקוח/ה כדי ליצור בין הצדדים מערכת יחסים משפטית כלשהי, לרבות כזו של יועץ, קבלן, ספק שירות וכיו"ב, וכי אין כל מחויבות משפטית שהיא כלפי המשתמש.
מובהר בזה כי חרף האמור בכל פרסום / שיחת ייעוץ / שמועה קודמת שקיבל / ראה / שמע וכיו"ב, הן לעניין תכני האתר והן לעניין השימוש הפיזי בו, הלקוח מצהיר בזה כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או בעליה.

 

 

אודות                                                              הגבלת אחריות